Rekomendacje

Moduł "Rekomendacje" umożliwia przeglądanie zbioru działań proponowanych i rekomendowanych do realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Jest to zbiór uzasadnionych wynikami badań propozycji kierunków działań, koncepcji rozwojowych bądź konkretnych przedsięwzięć, które mogą zostać wykorzystane jako rekomendowana podstawa do podejmowania decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zestaw rekomendacji wraz z ich uzasadnieniem i opisem procesu ich opracowania został opublikowany w dokumencie pt. "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".