Instrukcja opisowa

Obsługiwanie modułu Monitorowanie Rozwoju Mazowsza tj. zapoznanie się z danymi dotyczącymi poszczególnych podregionów, powiatów i gmin

1. Wybieramy pole O MAZOWSZU:

2. Wybieramy pole MONITOROWANIE ROZWOJU MAZOWSZA:

3. Po przejściu do modułu MRM otrzymujemy następujący widok, poniżej wyjaśnienie poszczególnych możliwości oznaczonych kolejnymi numerami:

 1. Wybór prezentacji danych w formie mapy
 2. Wybór prezentacji danych w formie wykresu
 3. Wybór prezentacji danych w formie tabeli
 4. Opis wybranego wskaźnika
 5. Wydruk informacji o wskaźniku do pliku PDF
 6. Włączenie okna Schowka prezentującego listę danych i elementów wizualizacji zapisanych w czasie aktualnej sesji 
 7. Przejście do modułu tworzenia własnego raportu PDF z danych przeniesionych wcześniej do Schowka
 8. Wybór obszaru tematycznego wskaźników
 9. Wybór konkretnego wskaźnika w ramach wybranego wcześniej obszaru tematycznego
 10. Wybór podziału na jednostki terytorialne
 11. Wybór roku, dla którego mają być prezentowane dane
 12. Przeniesienie prezentowanych danych do Schowka w celu późniejszego wygenerowania własnego rozbudowanego raportu PDF
 13. Zapisanie mapy jako pliku graficznego
 14. Ustawienia mapy, m.in włączenie/wyłączenie prezentacji dróg, granic obszarów specjalnych, nazw jednostek, wartości wskaźnika

 

4. Prezentacja danych w formie wykresu:

 1. Wybór obszaru tematycznego wskaźników

 2. Wybór konkretnego wskaźnika w ramach wybranego wcześniej obszaru tematycznego

 3. Wybór podziału jednostek terytorialnych do prezentacji na wykresie

 4. Wybór pojedynczego roku prezentacji danych

 5. Wybór przedziału czasu prezentacji danych (zamienne z działaniem z pkt. 4)

Działanie ikon z numerami 1-7 oraz 12-14 z poprzedniego ekranu - analogiczne.

 

5. Prezentacja danych w formie tabeli:

Działanie ikon jest analogiczne jak w wypadku prezentacji danych na wykresie

 

Obsługiwanie modułów Model oraz Wzorzec, wchodzących w skład działu Trendy i Prognozy, prezentujących prognozy na najbliższe okresy w różnych wariantach rozwoju oraz porównanie z innymi regionami wzorcowymi

 

 1. Wybieramy pole Trendy i Prognozy

2. Zaczniemy od opisania modułu Model, wybieramy więc odpowiednie pole:

3. Interfejs i obsługa modułu jest analogiczna jak w opisanym wcześniej module Monitorowanie Rozwoju Mazowsza, różnica polega na dodatkowym przycisku oznaczonym na poniższym zrzucie ekranu numerem 1:

 

4. Po naciśnięciu przycisku zaznaczonego numerem 1 przechodzimy do określania scenariusza wg którego dane mają zostać przedstawione:

5. Możemy ustawić dowolną kombinację potencjalnych trendów w trzech głównych zagadnieniach, naciskamy Zastosuj, po czym ponownie musimy wybrać Zastosuj na głównym ekranie modułu, po wcześniejszym wyborze obszaru tematycznego, wskaźnika, jednostek do porównania