Witamy!

Niniejszy portal powstał w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza w celu prezentacji danych i wyników badań, które powstały w procesie jego realizacji.

Zapraszamy do korzystania z najważniejszych funkcjonalności portalu:

O Mazowszu - moduł przedstawia informacje opisowe oraz dane statystyczne o województwie mazowieckim. Moduł pozwala na monitorowanie wskaźników rozwoju Mazowsza w długich szeregach czasowych, zobrazowanie ich na mapach w podziale na podregiony, powiaty i gminy oraz za pomocą wykresów i tabel;

Geoportal - prowadzi do serwisu geo-informacyjnego województwa mazowieckiego;

Monitorowanie Dokumentów Strategicznych - moduł prezentuje wskaźniki monitorowania dokumentów strategicznych wojewódzwa mazowieckiego: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza;

Badania i Ewaluacja - moduł gromadzi raporty i analizy zrealizowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza oraz inne dokumenty analityczne dotyczące rozwoju województwa mazowieckiego;

Trendy i Prognozy - moduł prezentuje wyniki prognozowania rozwoju województwa mazowieckiego w układzie gmin, powiatów i podregionów (Model) oraz w porównaniu do wybranych regionów europejskich (Wzorzec), w wielu zakresach tematycznych;

Rekomendacje - moduł przedstawia propozycje działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Zapraszamy!