Model

Moduł „Model” prezentuje wyniki prognozowania rozwoju województwa mazowieckiego, za pomocą zestawu 19 modeli makroekonomicznych i społecznych, zrealizowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Moduł pozwala na zobrazowanie prognoz i projekcji na mapach (w podziale na podregiony, powiaty i gminy) oraz za pomocą wykresów i tabel. Zastosowana metoda prognozowania pozwala na modelowanie wskaźników według wybieranych parametrów scenariuszowych, które, w zależności od wybranego kierunku zmian, mogą kształtować linię trendu w kierunku silniejszego wzrostu lub spadku. Wyniki prognozowania mogą służyć wspomaganiu procesów analizy i podejmowania decyzji w odniesieniu do systemu społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.

Liczba ludności

Nazwa wskaźnika: Liczba ludności w gminach 

Definicja: Liczba ludności gminy w kolejnych latach; jest to agregacja szacowanych w modelu wielkości LUDN_itgw – tj. liczby ludności w gminie i w roku t o płci g w grupie wiekowej w po płciach i grupach wiekowych.

Jednostka miary: osoby

Źródło danych: Wewnętrzne narzędzie do modelowania stworzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Zakres czasowy dostępnych danych: dane historyczne: 2000-2012, dane prognozowane: 2013-2020

Zakres przestrzenny dostęnych danych: gminy